naar top
Menu
Logo Print

SMEEROLIE, EEN KRITISCHE COMPONENT VAN STATIONAIRE GASMOTOREN

Shell presenteert Shell Mysella S6 N 40-motorolie

De nieuwste stationaire gasmotoren koppelen een groter vermogen en een hoger rendement aan lagere emissies. Dat is mogelijk dankzij hogere verbrandingsdrukken en een beter ontwerp met nauwere toleranties, wat uiteraard ook hogere eisen stelt aan de motorolie. Shell speelt daarop in met een nieuw type motorolie.

Shell Mysella

INZETGEBIED

Centrale rol in energievoorziening

Stationaire gasmotoren zijn onder andere te vinden in de glastuinbouw, ziekenhuizen en hotels, waar ze warmte en elektriciteit opwekken door middel van aardgas. Ze helpen ook om de elektriciteitsvoorziening te balanceren door de elektriciteit aan het openbare net te leveren op momenten waarop er even wat minder wind is, of wanneer de zon niet schijnt. Zo helpen ze om de vraag en het aanbod van elektriciteit in balans te houden.

Aanduiding van motorolie

Shell MysellaShell Mysella S6 N 40 is de nieuwste motorolie voor stationaire gasmotoren met een langere levensduur, die een betere bescherming tegen vaste afzettingen biedt.

• De 6 staat voor het prestatieniveau. Hoe hoger het cijfer, hoe beter de prestatie van de motorolie.

• De ‘N’ staat voor Natural gas, oftewel aardgas. Het bedrijf levert ook smeerolie voor motoren die op andere gassen dan aardgas draaien, bijvoorbeeld biogas. Dat gas bevat zure componenten en is dus een ‘zuur’ gas of Sour gas. De oliën voor deze motoren hebben dan ook een ‘S’ in plaats van een ‘N’ in hun naam, bij­voorbeeld Shell Mysella S5 S 40.

Nieuwe motoren vragen innovatieve oliën

“In de nieuwe motoren heersen extremere omstandigheden, waardoor conventionele oliën sneller aan verversing toe zijn”, verklaart Peter Schippers, Regional Application Specialist bij Shell Nederland Verkoopmaatschappij.

“De nieuwe olie presteert beter onder zware omstandigheden, waardoor het verversingsinterval in vele gevallen iets langer kan zijn. Tegelijk blijven de motoronderdelen schoon doordat de olie stabieler is en bepaalde additieven de opbouw van zuren en de afzetting van verouderingsproducten van olie tegengaan. Zulke afzettingen hebben een negatieve invloed op het functioneren van een motor en kunnen uiteindelijk leiden tot schade of storingen, gevolgd door een ongeplande stilstand. In die zin speelt de motorolie een cruciale rol. Een betere kwaliteit van motorolie leidt duidelijk tot minder uitval en dus een hoger rendement.”

Het belang van smeertechnisch onderhoud

Uit een onderzoek van Shell van begin 2019 komt naar voren dat Europa koploper is in maintenance in de energiesector: slechts 19% van de ongeplande stilstand is hier te wijten aan een ineffectieve smering, tegenover 43% elders ter wereld.

Maar het kan nog beter. Uit het onderzoek blijkt namelijk ook dat bijna twee derde van de ondervraagden niet beseft dat een goede smering tot lagere onderhoudskosten leidt. Een derde van de energiesector in Europa heeft dan ook moeite met het selecteren van de geschikte olie voor een installatie. Met de nodige hulp kan de energiesector volgens Shell betere keuzes maken en zullen de gezondheid en betrouwbaarheid van onder andere de stationaire gas­motoren aanzienlijk toenemen.

Shell Mysella

ONTWIKKELINGEN BIJ GASMOTOREN

Schippers onderkent drie ontwikkelingen op het gebied van gasmotoren.

1. Meer vermogen

De eerste is dat ze meer vermogen leveren, dus krachtiger zijn.

2. Hoger rendement

De tweede ontwikkeling is dat ze een hoger rendement hebben, oftewel dat ze per euro gas meer nuttige energie in de vorm van elektriciteit en bruikbare warmte leveren. Dat hogere rendement wordt behaald door bij hogere verbrandingsdrukken (BMEP – brake mean effective pressure – red.) te werken. Bij die drukken is de mechanische belasting voor bijvoorbeeld de aluminium zuigers te hoog. Daarom bevatten de nieuwste motoren stalen onderdelen. Echter, staal geleidt de warmte minder goed, waardoor de temperaturen plaatselijk hoger oplopen en de smeerolie warmer wordt. Een plaatselijk hogere temperatuur vormt een zwaardere belasting voor de olie. Conventionele oliën verouderen hierdoor sneller, wat tot afzetting van verontreinigingen aan de binnenkant van de motor kan leiden.

3. Lagere uitstoot van schadelijke stoffen

De derde ontwikkeling is dat ze minder schadelijke stoffen uitstoten en zo kunnen voldoen aan de nieuwste emissierichtlijnen van de overheid. “Als laatste stap wordt soms een katalysator toegevoegd om de emissies nog verder te reduceren”, aldus Schippers.

Peter Schippers ShellPeter Schippers (Regional Application Specialist Shell Nederland Verkoopmaatschappij): "In de nieuw ontworpen motoren heersen extremere omstandigheden, waardoor conventionele oliën sneller verouderen en dus ververst moeten worden"

THERMISCHE STABILITEIT

De nieuwe Shell-olie is beter tegen hoge temperaturen bestand en gaat daardoor langer mee, waardoor de olie minder vaak ververst hoeft te worden en belangrijke motoronderdelen schoner blijven. Hoe hoog de temperatuur is, hangt af van het type motor. 
“Je kunt ervan uitgaan dat de hoogste temperaturen, zoals die in de verbrandingskamer voorkomen, zich tussen 500 en 600 °C bewegen”, weet Schippers. “De temperatuur van de smeerolie in het carter is circa 70-80 °C. De olie circuleert door de motor om essentiële onderdelen zoals de zuigers te koelen en komt zodoende in contact met erg hete onderdelen. Overigens bepaalt niet enkel de hoogte van de temperatuur, maar ook de duur van de blootstelling aan die hoge temperatuur hoe lang de olie meegaat.”

Shell Mysella

INTERVALLEN OPREKKEN

Stabiele olie als katalysator voor ontwikkelingen

Fabrikanten proberen de onderhoudsintervallen steeds verder op te rekken door onder meer andere types onderdelen
toe te passen. 
“De olie zou een beperkende factor kunnen worden, maar dat zal bij het thermisch stabiele Shell Mysella S6 N 40 minder snel het geval zijn, waardoor fabrikanten de onderhoudsintervallen nu verder kunnen verlengen. Het gaat er immers om dat alle onderhoud ineens kan plaatsvinden, inclusief het verversen van de olie. Als de olie langer meegaat, kan het interval groter zijn. En met stabielere olie kunnen de fabrikanten wellicht weer een stapje verder gaan in de ontwikkeling van de gasmotoren”, legt Schippers uit.

Additieventechnologie

“Met de nieuwe additieventechnologie, in combinatie met hoogwaardige basisolie, is het ons gelukt om de motorolie aan te passen aan de eisen van de nieuwe motoren. Bij de ontwikkeling van een gasmotorolie wordt de prijs nadrukkelijk meegewogen. Het gaat immers om de total cost of ownership. Het streven is om die te verlagen, waarbij er tegenover de mogelijk extra kosten van motorolie voldoende baten moeten staan in de vorm van betere prestaties van de motor.”

Intensief ontwikkelingstraject

De ontwikkeling van de olie heeft zo’n twee tot drie jaar in beslag genomen.
“Eerst zijn verschillende testen in het laboratorium uitgevoerd, daarna met gasmotoren in het veld. Voor goedkeuringstesten worden vaak 4.000 of zelfs 6.000 bedrijfsuren met de nieuwe olie verlangd door motorfabrikanten. Dit komt al snel neer op een vol jaar in operationeel bedrijf”, aldus Schippers.

Shell Mysella

ROL VAN GASMOTOREN ALLERMINST UITGESPEELD

Snel reageren wanneer nodig

Schippers voorziet dat gasmotoren een steeds belangrijkere rol in de energievoorziening zullen spelen. 
“In het verleden was de elektriciteitsvoorziening vrijwel helemaal gebaseerd op het aanbod van grote kolen- of gascentrales of kerncentrales met een stabiele productiecapaciteit. Maar bij het groeiende aanbod van zonne- en windenergie krijgen we te maken met flinke fluctuaties in het aanbod, omdat de wind niet constant is en er af en toe een wolk voor de zon schuift. Gasmotoren bieden dan uitkomst, omdat ze heel snel kunnen reageren en elektriciteit kunnen bijleveren.”

Stabiliseren van stroomvoorziening

De meeste gasmotoren staan op het ogenblik bij kwekers in de glastuinbouw. De motoren en aangekoppelde generatoren leveren niet alleen elektriciteit voor de verlichting en warmte voor de kassen, maar eveneens CO2 die planten nodig hebben voor hun groei.

“Ook deze installaties kunnen zo nu en dan extra elektriciteit aan het openbare net leveren om de stroomvoorziening stabiel te houden. Door met de vergoeding voor het leveren van stroom aan het openbare net te spelen, zetten distributiebedrijven de kwekers aan om op sommige momenten meer en op andere momenten minder stroom aan het net af te geven.”

Warmte-krachtkoppeling

In discussies over de energietransitie valt de term warmte-krachtkoppeling zelden. 
“Bij gasmotoren praat je daar echter nog steeds over. Op plekken waar je de restwarmte nuttig kunt gebruiken, behaal je een hoog rendement en een relatief lage CO2-uitstoot. Dat maakt het inzetten van gas­motoren tijdens de transitie zo aantrekkelijk.” Schippers verwacht dan ook dat Europa over enige jaren veel meer stationaire gasmotoren zal tellen.

Shell Mysella

SHELL

SHELL

WEENA 70
3012 CM ROTTERDAM
+31104415000
-